σκανδαλαβίζω

σκανδαλαβίζω
Μ
μτφ. προσπαθώ να εξιχνιάσω, ανασκαλεύω.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. προήλθε πιθ. από συμφυρμό τών λ. σκανδαλίζω «πειράζω, ενοχλώ» και λαμβάνω (πρβλ. θ. λαβ- τού αορ. -λαβ-ον)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”